Privacy statement

Jorien Meerdink is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
jorien@jorienmeerdink.nl
www.jorienmeerdink.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming

Jorien Meerdink is de Functionaris Gegevensbescherming van deze website. Zij is te bereiken via jorien@jorienmeerdink.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Jorien Meerdink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht (spreek ik u aan als meneer of mevrouw?)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • IP-adres (voor beveiliging van onze systemen en voor Matomo bezoekstatistieken van onze website, geen Google Analytics)
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jorien@jorienmeerdink.nl, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De enige gegevens van je die ik verwerk zijn de gegevens die nodig zijn om contact te leggen, bellen of e-mailen omdat dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, goederen te leveren, een boekhouding te kunnen voeren en het afhandelen van jouw betaling. Jorien Meerdink verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. Verder kan ik je (e-mail-) adres gebruiken voor het verzenden van mijn nieuwsbrief en je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten tenzij je aangeeft dat niet te willen. Ook ik heb een hekel aan spam. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jorien Meerdink neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jorien Meerdink) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonlijke gegevens bewaar ik niet langer dan de wettelijke termijn zoals nodig voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Dat betekent dat vanaf het moment dat ik geen dienst meer aan je lever de gegevens nog 7 jaar bewaard zullen blijven. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou, die verkoop ik dus niet. Ik verstrek enkel de noodzakelijke gegevens aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (denk aan boekhouding en administratie door derden) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bewerkers die je gegevens verwerken doen dit volledig onder mijn verantwoordelijkheid en verwerken de gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Net al met jou heb ik ook met deze partijen een wettelijk verplichte overeenkomst gesloten om jouw gegevens te beschermen. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jorien Meerdink gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jorien Meerdink en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jorien@jorienmeerdink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Jorien Meerdink wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Jorien Meerdink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via jorien@jorienmeerdink.nl.


Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25-03-2019.